Aktywności miejskie

moduł badawczy IV

W ramach badań modułu IV koncentrujemy się na badaniu oddolnych praktyk kulturowych w przestrzeni miejskiej, praktyk instytucjonalnych oraz relacji między nimi.

 • Celem badań jest wypracowanie antropologicznego rozumienia tego, w jaki sposób podejmowane są i realizowane praktyki społeczno-kulturowe w mieście, przy czym przyjmujemy, że na praktyki te należy spojrzeć z perspektywy oddolnej, a uczestnictwo w kulturze zdefiniować w optyce lokalnej i regionalnej.

 • Interesują nas różne formy aktywności społeczno-kulturalnych podejmowanych przez mieszkańców, lokalne ośrodki kulturalne, a także wpływ lokalnych czynników kształtujących politykę administracyjną, ekonomiczną, kulturową i historyczną na sposób realizacji tych działań. Dążymy do wskazania zarówno pozytywnych przykładów prowadzenia takiej polityki, jak i lokalnych praktyk, które zasługują na wsparcie instytucjonalne.

 • Antropologiczna definicja kultury, której zastosowanie proponujemy, przyjmuje szeroką, holistyczną perspektywę, a zarazem uwzględnia dynamikę zmian kulturowych, ponieważ dużą wagę przykłada do przemian o charakterze społecznym i ekonomicznym, które zachodzą we współczesnym świecie. Działalność artystyczna oraz sztuka stanowią zgodnie z przyjętą perspektywą tylko część złożonego systemu – jedno z wielu pól kulturowej produkcji i reprodukcji. Dlatego dążyć będziemy do zidentyfikowania kulturotwórczych praktyk społecznych w wymiarze lokalnym oraz udokumentowania zmian kulturowych w zakresie np. spędzania czasu wolnego, wytwórczości, sposobów wspólnego działania i organizowania się.

 • Warszawa: Dzień Sąsiada na Paca 40. Dla najmłodszych: warsztaty malowania ceramiki

  Warszawa: Dzień Sąsiada na Paca 40. Dla najmłodszych: warsztaty malowania ceramiki

 • Interesują nas różne formy aktywności miejskich oraz relacje między nimi.

  • Jakie działania podejmowane są oddolnie?
  • Jakie działania inicjowane są na poziomie instytucjonalnym?
  • Jakie oddolne praktyki kulturowe pojawiają się w odpowiedzi na działania instytucjonalne? W jaki sposób przenikają się sfery działań oddolnych i instytucjonalnych? Kiedy i w jaki sposób dochodzi do instytucjonalizacji praktyk oddolnych?
  • Jakie są strategie i taktyki (de Certeau 2008)?
  • W jaki sposób polityka administracyjna, ekonomiczna, kulturowa i historyczna wpływają na badane procesy?
  • Jakie obszary działania polityki kulturalnej, ekonomicznej, administracyjnej, historycznej są szczególnie ważne dla potrzeb i realizacji działań lokalnych i regionalnych? Jakie są przykłady dobrych praktyk związanych z instytucjonalnym wspieraniem działań oddolnych?
  • Jakie są pozytywne przykłady współpracy różnych podmiotów działających oddolnie?
 • Istotną częścią badania będzie również analiza sposobów funkcjonowania wiedzy dotyczącej różnych form współpracy, uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych oraz lokalnych praktyk kulturowych.

  • W jaki sposób podmioty instytucjonalne tworzą swoją wiedzę na temat lokalnych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze?
  • W jakim zakresie prowadzone są konsultacje społeczne?
  • W jaki sposób w ramach działań oddolnych jednostki ustalają, co robić i jak realizować poszczególne działania? Czy mieszkańcy wykorzystują wiedzę dotyczącą różnych sposobów działania i organizowania się wypracowaną w ramach działań prowadzonych wcześniej (zarówno przez podmioty instytucjonalne, jak i pozainstytucjonalne)? W jaki sposób? Jaki mają dostęp do tych zasobów wiedzy? A jeśli nie mają, to skąd czerpią wzory działania?

Chcielibyśmy, żeby badania odpowiadały też na pytanie, w jaki sposób praktyki podróżują pomiędzy organizacjami oraz pomiędzy organizacjami a środowiskiem aktywności oddolnych, a także aby ukazały różne modele realizacji praktyk i relacji między instytucją a obywatelami.

Case studies

Aktualności