Zespół

tworzący bloga kulturaoddolna.pl

 • All
 • aktywności miejskie
 • badacze
 • działanie w kulturze
 • koordynatorzy
 • lokalne wymiary pamięci
 • redakcja językowa
 • swojskość i obcość w mieście
 • tradycyjni i medialni
 • webmaster
 • życie kulturalne gminy
Justyna Błędowska
studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Od 2014 roku prowadzi w Warszawie badania w środowisku osób czynnie zainteresowanych tańcem indyjskim.
Tomasz Chwałek
badacz
Student w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tłumacz współczesnej literatury anglosaskiej (przyjmuję zlecenia). Wyniki swoich badań w Lelowie zaprezentuje 8 czerwca 2016 roku na międzynarodowej konferencji „Jewish Cultural Heritage. Projects, Methods, Inspirations”.
Koordynator Modułu I, badacz
antropolog kultury, adiunkt i zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, członek Rady Instytutu i Rady Wydziału Historycznego. Koordynator i prowadzący projekty badawcze: w 2009-2011 Wspólnota lokalna i światłowód oraz od 2011 Kreowanie i kupowanie kultury. W 2011 udział w badaniach Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturowego (powiat szydłowiecki) w charakterze głównego badacza (badania realizowane przy współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Narodowym Centrum Kultury). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze, którego efektem była praca doktorska pt. Etnografia wybranych internetowych serwisów społecznościowych. Relacje wirtualności i realności obroniona w 2011 r. W grudniu 2012 roku ukazała się w formie książki Sieć przyjaciół wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
redakcja językowa/korekta
Maja Dobiasz
Asystentka Koordynatora Modułu III, badaczka
Aleksandra Domaradzka
badaczka
Studentka etnologii i antropologii kulturowej oraz filozofii w ramach Kolegium MISH.
Karolina J. Dudek
Asystent Koordynatora projektu, badacz, webmaster
Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Publikowała m.in. w “Kulturze i Społeczeństwie“, “Kulturze i Edukacji”, “Kulturze – Historii – Globalizacji“ i kilku tomach zbiorowych. Realizowała projekty badawcze w IEiAK UW, IFiS PAN (grant NCN, Preludium) oraz IS UW. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Stan Rzeczy”.
redakcja językowa/korekta
Absolwentka etnologii (UW) i studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej (UW), a także kultury i historii Europy Środkowej i Wschodniej (EUV). Stypendystka DAAD i laureatka programu stypendialnego im. Fritza Sterna.
badaczka
Studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, fotografka amatorka, harcerka. Zainteresowania: antropologia jedzenia, antropologia tożsamości.
Anna Greszta
badaczka
Studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania naukowe: antropologia pamięci, antropologia kultury wizualnej, relacje międzykulturowe.
Agnieszka Gwiazdowicz
badaczka
Studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią Żydów w Polsce po II wojnie światowej oraz ochroną materialnego dziedzictwa żydowskiego.
redakcja językowa/korekta
badacz
Etnolożka i antropolożka kultury. Pracuje w administracji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe, antropologia turystyki, antropologia organizacji [praktyki edukacyjne w organizacji ekologicznej - badania do pracy magisterskiej], antropologia religii [religijność grup protestanckich z okolic Hajnówki - badania do pracy licencjackiej
Marta Koziej
badaczka
Studentka III roku I st. na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim. Od XII 2015 prezeska Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej. Swoje badania prowadzane na Grochowie w latach 2013-14 pod kierunkiem dra hab. Sławomira Sikory i dr Karoliny Dudek, zaprezentowała w 2015 na dwóch międzynarodowych konferencjach: w Lund, Szwecja: "Do the right thing! Antropologi och moral" oraz w Rovaniemi, Finlandia: "The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital". Jej zainteresowania naukowe skupiają się na antropologii politycznej, moralności i gender studies. Na wypadek gdyby antropologia nie zechciała jej poślubić - ćwiczy grę na saksofonie.
badaczka
Studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje również na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Gra na perkusji.
Asystent Koordynatora Modułu II, badacz
Absolwentka matematyki i etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Historii PAN. Zainteresowana antropologią pamięci i antropologią rzeczy. Od kilku lat prowadzi badania terenowe w Samborze (Ukraina Zachodnia) i temu miastu poświęci rozprawę doktorską. Asystentka redakcji "Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych".
Tomasz Rakowski [fot. E. Bendyk]
Koordynator Modułu III, badacz
doktor, etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią społeczności zdegradowanych i zubożałych, metodologią badań terenowych, rzeczami/materialnością w badaniach antropologicznych. Autor wielu artykułów naukowych oraz książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009), która otrzymała m.in. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera oraz Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Zrealizował wraz zespołem projekt badawczoanimacyjny Prolog Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego w roku 2011, a obecnie kieruje programem Narodowego Centrum Kultury Etnografia animacja sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. Prowadzi badania w Mongolii (kierownik grantu NCN pt. Lokalne formy rozwoju).
Agata Rybus
badaczka, asystent koordynatora
Magister etnologii (absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), magister kulturoznawstwa (absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW), doktorantka na Wydziale Historycznym UW. Realizatorka projektów dyplomowych z obszaru antropologii medycznej i folklorystyki. Interesuje się antropologią mobilności, materialności, antropologicznymi rozważaniami nad konstruowaniem odmienności kulturowej oraz krytyką postkolonialną. Od paru lat prowadzi badania terenowe w Indiach, gdzie bada ludzkie i nie-ludzkie mobilności.
Koordynator projektu, koordynator Modułu IV, badacz
adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Autor książek: Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) i Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012). Publikował w „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”, „Ludzie”, „Czasie Kultury”, „Dialogu” i „Roczniku Historii Sztuki”. Zajmuje się m.in. antropologią filmu i fotografii, filmem etnograficznym, antropologią refleksyjną.
badacz
Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. Cyklista, fotograf, stypendysta MKiDN (dźwiękowa mapa „Halo Sielce!”), zdobywca nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmu Etnograficznego w Zlatnej (za najlepszy scenariusz dla filmu „Coś swojego”). Przygotowuje doktorat na temat praktyk i idei związanych z użyciem rysunku w badaniach etnologicznych i kulturoznawczych.
Zuzanna Walkiewicz
badaczka
Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studentka Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Koordynator Modułu II, badacz
adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się problematyką etniczną i tożsamościową w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zagadnieniami współczesnej działalności regionalnej i tworzenia/kształtowania wspólnoty lokalnej. Jurorka m.in. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Koordynatorka i prowadząca, od 2008 roku, projekt muzealny pt. „Miniatury etnograficzne”, realizowany w Lelisie i Wachu.
prof. Anna Wieczorkiewicz
Koordynator Modułu VI, badacz
niegdysiejsza absolwentka etnologii i antropologii kulturowej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim – z uczelnią tą także dziś związana jest zawodowo. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pogranicza tych właśnie dziedzin – antropologii, literaturoznawstwa, filozofii i socjologii - określają pole jej zainteresowań. Szczegółowe badania Anny Wieczorkiewicz ogniskują się wokół kulturotwórczego potencjału podróży i turystyki oraz problematyki kulturowego istnienia ciała. Jest autorką m.in. książek monograficznych Wędrowcy fikcyjnych światów. Rycerz, pielgrzym i włóczęga (1997), Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia (2000), Apetyty turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem (2008), Monstruarium (2009), Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny (2013). Współredagowała też parę tomów zbiorowych.
mgr Magdalena Zatorska
Koordynator Modułu V, badacz
magister, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, doktorantka na Wydziale Historycznym UW oraz studentka Instytutu Filozofii. Przygotowywany temat pracy doktorskiej: Pielgrzymki chasydów w oczach mieszkańców odwiedzanych miejscowości. Relacje międzyetniczne i międzyreligijne w perspektywie porównawczej (Ukraina – Polska). Opiekun naukowy: prof. dr hab. Magdalena Zowczak. Główny wykonawca projektu Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska – Ukraina). Kierownik projektu NCN: Magdalena Zowczak. Realizacja: Badania terenowe na Ukrainie (Murafa, Szarogród) – 10 dni, lipiec 2012 r.