Narzędzia badawcze | MII

Życie kulturalne

Prowadzone w ramach modułu badania mają na celu zidentyfikowanie kulturotwórczych praktyk oddolnych w wymiarze lokalnym – w tym wypadku gminy Kadzidło i sołectw wchodzących w jej skład. Mają również wskazać na ile propozycje uczestnictwa w kulturze, które proponują lokalne ośrodki kultury odpowiadają gustom i potrzebom mieszkańców, a na ile są realizacją polityki kulturalnej gminy i wpisują się w wytworzony obraz folklorystyczny Kurpiowszczyzny.

Badania prowadzone są przy użyciu metod etnograficznych – rozmowy ukierunkowanej, obserwacji uczestniczącej. Prowadzone są także dzienniki badań. Dopełnieniem jest zaś dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń oraz spotkań związanych z tematem badań.

Jednym z podstawowych narzędzi badawczych, ułatwiającym prowadzenie rozmów – wywiadów jest scenariusz wywiadów. Podczas pierwszego etapu badań powstały dwa takie scenariusze – jeden dotyczący imprez i spotkań folklorystycznych, drugi – widzenia Kurpiowszczyzny dawniej i obecnie.

Dyspozycja badawcza: celem rozmów jest zebranie szczegółowych informacji na temat organizowanych w gminie Kadzidło imprez i spotkań folklorystycznych – i to organizowanych zarówno przez domy/ośrodki kultury [w tym wypadku: Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki], szkoły, parafię, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną jak i stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne. Niezmiernie istotnym jest zebranie opinii na ich temat – chodzi tu o opinie władz lokalnych organizatorów, uczestników – mieszkańców gminy oraz „odwiedzających” – turystów. Tak zebrany materiał pozwoli odpowiedzieć na pytanie o stan współcześnie organizowanych imprez folklorystycznych. Umożliwi także wskazanie zachodzących w nich zmian i ich przyczyn. Będzie również podstawą refleksji – na ile tego typu formy spędzania czasu wolnego, wnikają z potrzeby mieszkańców, czy z ich regionalnego przywiązania, a na ile odpowiadają polityce kulturalnej, prowadzonej przez władze samorządowe i stanowią jedynie źródło zarobkowania. W trakcie badań należy być wyczulonym na przykłady oddolnych praktyk kulturowych, będących odpowiedzią na działania instytucjonalne.

Author's imagedr Katarzyna WaszczyńskaKoordynator Modułu II